tail

tail
{teil}
I. 1. опашка
with one's TAIL between one's legs с подвита опашка (и прен.)
with TAIL up прен. в добро настроение
to turn TAIL обръщам гръб, бягам (от опасност и пр.)
close at someone's TAIL по петите на някого
to tread on one's own TAIL навреждам на/себе си вместо на друг
2. нещо, наподобяващо опашка, опашка на комета, хвърчило, самолет и пр
3. край, крайчец
to look at someone out of the TAIL of one's eye поглеждам някого с крайчеца на окото си
4. долен/заден/изтънен край, част на керемида и пр., която се подава под друга
задна част (нa кола, самолет и пр.)
5. край, завършък (на дреха, върволица, процесия, явление и пр.)
the TAIL of a storm сравнително притихване в края на буря
the TAIL of a stream тиха вода след буйно течение/водовъртеж и пр
6. изтъняване, удължение (на плитка и пр.)
7. опашчица, чертичка, камшиче (на буква, нота и пр.)
8. разг. свита
9. прен. опашка, по-малко влиятелна част (на партия и пр.), сп. послаба част на отбор и пр
10. шлейф (на рокля)
11. рl разг. фрак
12. sl. човек, който следи/наблюдава някого
to put a TAIL on someone разг. нареждам да бъде следен някой
13. обик. рl обратната страна на монета, тура
14. вулг. задник
15. бялото поле на долния край на страница
II. 1. слагам опашка на (хвърчило и пр.)
2. прибавям, прикачам (on to на, към)
3. sl. следя, проследявам, вървя по петите на
4. режа/отрязвам опашката на (aгне и пр.)
5. късам/режа/изчиствам дръжките на плодове
6. вървя в края на/завършвам върволица, процесия и пр., нижа се, точа се (after след)
7. постепенно намалявам, загубвам се, изчезвам
tail after следя/следвам отблизо, вървя по петите на
tail away изоставам, влача се, точа се, мъкна се (на края на група, върволица и пр.), замирам, заглъхвам, губя се, чезна, постепенно изтънявам, намалявам се, разпилявам се, изчезвам
tail in закрепям края на греда в стена и пр.
tail off tail away, понижавам се, влошавам си качеството
tail on прибавям, притурям
III. n юр. ограничение на условията за наследяване
IV. a юр. ограничен, с известни условия (за право на наследяване)
* * *
{teil} n 1. опашка; with o.'s tail between o.'s legs с подвита опаш(2) {teil} v 1. слагам опашка на (хвьрчило и пр.); 2. прибавям, {3} {teil} n юр. ограничение на условията за наследяване.{4} {teil} а юр. ограничен, с известни условия (за право на насл
* * *
тура; следя; опашка;
* * *
1. 1 sl. човек, който следи/наблюдава някого 2. 1 бялото поле на долния край на страница 3. 1 вулг. задник 4. 1 обик. рl обратната страна на монета, тура 5. 1 рl разг. фрак 6. close at someone's tail по петите на някого 7. i. опашка 8. ii. слагам опашка на (хвърчило и пр.) 9. iii. n юр. ограничение на условията за наследяване 10. iv. a юр. ограничен, с известни условия (за право на наследяване) 11. sl. следя, проследявам, вървя по петите на 12. tail after следя/следвам отблизо, вървя по петите на 13. tail away изоставам, влача се, точа се, мъкна се (на края на група, върволица и пр.), замирам, заглъхвам, губя се, чезна, постепенно изтънявам, намалявам се, разпилявам се, изчезвам 14. tail in закрепям края на греда в стена и пр 15. tail off tail away, понижавам се, влошавам си качеството 16. tail on прибавям, притурям 17. the tail of a storm сравнително притихване в края на буря 18. the tail of a stream тиха вода след буйно течение/водовъртеж и пр 19. to look at someone out of the tail of one's eye поглеждам някого с крайчеца на окото си 20. to put a tail on someone разг. нареждам да бъде следен някой 21. to tread on one's own tail навреждам на/себе си вместо на друг 22. to turn tail обръщам гръб, бягам (от опасност и пр.) 23. with one's tail between one's legs с подвита опашка (и прен.) 24. with tail up прен. в добро настроение 25. вървя в края на/завършвам върволица, процесия и пр., нижа се, точа се (after след) 26. долен/заден/изтънен край, част на керемида и пр., която се подава под друга 27. задна част (нa кола, самолет и пр.) 28. изтъняване, удължение (на плитка и пр.) 29. край, завършък (на дреха, върволица, процесия, явление и пр.) 30. край, крайчец 31. късам/режа/изчиствам дръжките на плодове 32. нещо, наподобяващо опашка, опашка на комета, хвърчило, самолет и пр 33. опашчица, чертичка, камшиче (на буква, нота и пр.) 34. постепенно намалявам, загубвам се, изчезвам 35. прен. опашка, по-малко влиятелна част (на партия и пр.), сп. послаба част на отбор и пр 36. прибавям, прикачам (on to на, към) 37. разг. свита 38. режа/отрязвам опашката на (aгне и пр.) 39. шлейф (на рокля)
* * *
tail [teil] I. n 1. опашка; with o.'s \tail between o.'s legs с подвита опашка (и прен.); \tails up в добро настроение, весел; the \tail is wagging the dog нещо дребно (незначително) командва парада (диктува събитията); to turn \tail проявявам малодушие, бягам от опасност; to twist the \tail of измъчвам, дразня; close at s.o.'s \tail по петите на някого; to tread on o.'s own \tail навреждам на себе си вместо на друг; 2. нещо подобно на опашка; опашка (на комета, хвърчило, самолет и пр.); прен. върволица, край; завършек; крайчец; долен (заден) край; част (на керемида и пр.), която се подава под друга; \tail of hair плитка, кичур (коса); \tail of a cart (car) задна част на кола (каруца); \tail of a storm затишие на края на буря; 3. опашчица (на буква); 4. разг. свита, придружители на високопоставено лице; 5. прен. опашка; по-малко влиятелна част (на партия и пр.); 6. шлейф (на рокля); 7. пеш, долен край на дреха (и coat-\tail); pl фрак; 8. обикн. pl обратната страна на монета, тура; head or \tail ези или тура; 9. преследвач, "опашка", шпионин; to put a \tail on s.o. разг. нареждам да се следи някой; 10. sl задник; 11. sl vulg съвкупление, полов акт; 12. sl vulg "нещо за наебаване" (за жена като сексуален обект); II. v 1. слагам опашка на (хвърчило и пр.); 2. разг. следя, вървя по петите на; проследявам; 3. режа (отрязвам) опашката на (агне и пр.); 4. късам (режа) дръжките или крайчеца на (плодове); 5. вървя на края на (процесия и пр.); 6. мор. to \tail the tide, to \tail up and down stream люлея се с прилива (за закотвен кораб); tail III. n ограничение на условията за наследяване; \tail general собственост с общо ограничение по отношение на кръга от наследници; \tail male (female) владение с право на предаване само по мъжка (женска) линия; \tail special имущество, преминаващо към наследниците само на определена категория; IV. adj ограничен с известни условия (за право на наследяване).

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Tail — Tail, n. [AS. t[ae]gel, t[ae]gl; akin to G. zagel, Icel. tagl, Sw. tagel, Goth. tagl hair. [root]59.] 1. (Zo[ o]l.) The terminal, and usually flexible, posterior appendage of an animal. [1913 Webster] Note: The tail of mammals and reptiles… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tail — Saltar a navegación, búsqueda tail (que significa cola en inglés) es un programa de los sistemas tipo Unix, que muestra las últimas líneas de uno o más archivos de texto. tail imprimirá por defecto a la salida estándar las últimas diez líneas de… …   Wikipedia Español

 • tail — (que significa cola en inglés) es un programa de los sistemas tipo Unix, que muestra las últimas líneas de uno o más archivos de texto. tail imprimirá por defecto a la salida estándar las últimas diez líneas de sus datos de entrada. Tanto las… …   Wikipedia Español

 • tail — 1 n [Anglo French, literally, cutting, from Old French, from taillier to cut, prune] 1: the condition of being limited or restricted by entailing a tenant in tail 2: entail (2) tail 2 adj: limited as to tenure see al …   Law dictionary

 • tail — tail1 [tāl] n. [ME < OE tægel, akin to OHG zagel < IE base * dek̑ , to tear, tear off > Sans saśā, fringe] 1. a) the rear end of an animal s body, esp. when forming a distinct, flexible appendage to the trunk b) such an appendage 2.… …   English World dictionary

 • tail — ► NOUN 1) the hindmost part of an animal, especially when extended beyond the rest of the body. 2) something extending downwards, outwards, or back like an animal s tail. 3) the rear part of an aircraft, with the tailplane and rudder. 4) the… …   English terms dictionary

 • Tail — утилита в UNIX, выводящая несколько (по умолчанию 10) последних строк из файла. Синтаксис tail [параметры] имя файла Ключ n <количество строк> (или просто <количество строк>) позволяет изменить количество выводимых строк: tail 20… …   Википедия

 • tail — tail  утилита в UNIX, выводящая несколько (по умолчанию 10) последних строк из файла. Синтаксис tail [параметры] имя файла Ключ n <количество строк> (или просто <количество строк>) позволяет изменить количество выводимых строк:… …   Википедия

 • Tail — Tail, v. t. 1. To follow or hang to, like a tail; to be attached closely to, as that which can not be evaded. [Obs.] [1913 Webster] Nevertheless his bond of two thousand pounds, wherewith he was tailed, continued uncanceled, and was called on the …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tail — Tail, n. [F. taille a cutting. See {Entail}, {Tally}.] (Law) Limitation; abridgment. Burrill. [1913 Webster] {Estate in tail}, a limited, abridged, or reduced fee; an estate limited to certain heirs, and from which the other heirs are precluded;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Tail — Tail, a. (Law) Limited; abridged; reduced; curtailed; as, estate tail. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”